GDPR

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Medlem af Dansk Psykologforening

Fortrolighed og opbevaring af informationer

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:
Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.
Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

1. Hvilke oplysninger?

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om de enkelte samtale, samt sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersonsers patient journaler)

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noters med hjemmel i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sunhedsloven ske videregivelse uden samtakke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3. Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, (jfr. journalbekendtgørelsens §15, stk. 2) I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan får indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens §24, må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.